tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

 Polecamy uwadze :

http://biznes.usz.edu.pl/index.php/centrum-biologii-molekularnej-i-biotechnologii/

 

Wykorzystanie aparatury naukowo – badawczej zgromadzonej w CBMiB:

  1. Biologia, Rolnictwo, Ogrodnictwo, Ochrona Środowiska, Medycyna:
   1. badania próbek środowiskowych jak woda, muł, gleba, powietrze w celu poszukiwania organizmów prokariotycznych (Archea, bakterie, wirusy) w aspekcie:
    • ich chorobotwórczości dla ssaków w tym dla ludzi,
    • ekologicznym (ochrona środowiska) i poszukiwania substancji wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych
   2. analizy genetycznej materiału roślinnego i zwierzęcego, w tym analizy populacji, gatunków, ustalanie stopnia pokrewieństwa (analiza ojcostwa) itp.
   3. poszukiwania genów odporności roślin na szkodniki i choroby
   4. badania populacji roślin i zwierząt występujących w szczególnych warunkach środowiska (zapylenie, zasolenie, susza)
   5. badania stężenia pyłku i zarodników grzybów, przy współpracy z lekarzami alergologami
   6. hodowli nowych odmian
   7. analizy jakości ziarna – wartość wypiekowa ziarna
   8. poszukiwania substancji przeciwnowotworowych pochodzenia roślinnego oraz badania mechanizmów oporności wielolekowej komórek nowotworowych
   9. badania restytucji i ochrony ryb wędrownych, głównie troci, łososia, parposza, jesiotra zachodniego oraz certy, minoga rzecznego i wstępującego do rzek młodego węgorza; budowa sztucznych tarlisk dla łososi
   10. wykorzystanie mikroskopu elektronowego skaningowego do obrazowania:
    • komórek, zwierzęcych i roślinnych, 
    • morfologii organelli komórkowych, tkanek i organów,
    • zmian w tkankach, zwierzęcych i roślinnych spowodowanych chorobą lub działaniem substancji chemicznych i fizycznych takich jak trucizny, metale ciężkie, promieniowanie jonizujące lub cieplne,
    • bakterii, pierwotniaków, grzybów i pasożytów znajdujących się w organizmach żywych, w paszy, glebie lub ściółce.
   11. wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC do:
     • analizy substancji pochodzenia roślinnego

Oferta współpracy skierowana do:

    • Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian,
    • Stacji Nasiennych,
    • Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin,
    • Firmy hodowlano-nasienne
    • Inspektoratów Ochrony Środowiska,
    • Szkółek Ogrodniczych i Leśnych,
    • Rolników indywidualnych, przedsiębiorstw rolnych, samorządów lokalnych – wydziały rolne i gospodarki gruntami
    • Gospodarstw Rybnych i Rolnych
    • Szpitali
    • Lekarzy alergologów
    • Lekarzy weterynarii

 

 1. Inżynieria materiałowa i metalurgia:
  1. Wykorzystanie mikroskopu elektronowego skaningowego do:
   • analizy powierzchni i obszarów powierzchniowych materiałów,
   • oceny jakości i czystości materiałów,
   • diagnostyki zanieczyszczeń korozyjnych,
   • badania zużycia powierzchni roboczych,
   • charakterystyki defektów.
  2. Oferta współpracy skierowana do:
   • wszelkich podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją kompozytów, podzespołów, urządzeń, ich regeneracją i serwisowaniem.
 2. Branża farmaceutyczna, kosmetyczna i spożywcza
 3. Przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: