tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1512
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

 

Edu­ka­cja woj­skowa stu­den­tów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach
Aka­de­mic­kiej (LA
) obej­muje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe)  w  przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP .

Założeniem reali­za­cji  szkolenia wojskowego LA jest  przedstawienie  treści teo­re­tycz­nychw ramach pro­cesu dydak­tycz­nego poza pro­gramem kształ­ce­nia na danym kie­runku pro­wa­dzo­nym w uczelni, a następ­nie zajęć prak­tycz­nych w okresie wakacji (lipiec- sierpień) w jed­nost­kach szkol­nic­twa woj­sko­wego i jed­nost­kach woj­sko­wych. 

Aby dołączyć do Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego wystarczy:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • być studentką / studentem uczeni wyższej,
  • posiadać kwalifikację wojskową lub wyrażać gotowość aby taką kwalifikację uzyskać.
  • złożyć wniosek do udziału w szkoleniu wojskowym w ramach Legii Akademickiej

Jeśli chcesz uczestniczyć w ochotniczym szkoleniu wojskowym
w ramach Legii Akademickiej na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Wypełnij WNIOSEK (do pobrania w Dziekanacie Wydziału lub – pobierz)

 

Złóż  WNIOSEK – w dziekanacie Wydziału, którego jesteś studentem.

 

Termin złożenia wniosku:

do dnia 9 (czwartek)  listopada 2017 r. (do godz. 15.00)

 

 

Program nauczania Legii Akademickiej  na Uczelni obejmował będzie ok. 30 godzinlekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów i materiałów e-lerningowych. Po zaliczeniu (test wiedzy) części teoretycznej na uczelni student ochotnikpo złożeniu wniosku do organów wojskowych przez Uczelnię otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w 13 wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej (lipiec-sierpień) 2018r., w dwóch turach po 3 tygodni  każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień  szkolenia praktycznego  poligonowego, student – ochotnik otrzyma 91,20 zł
Dodatkowe Informacje na temat szkolenia:  Serwis Facebook https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON/

 

Attachments:
Download this file (wniosek LA doc..docx)wniosek LA doc..docx16 kB

Wyszukiwarka

Odwiedź nas: